ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
 

Põhimõtteid, mille alusel (edaspidi GEOSYSTEMS)  füüsiliste isikute andmeid töötleb, on avaldatud käesolevates isikuandmete töötlemise põhimõtetes (edaspidi põhimõtted). Isikuandmete töötlemise täiendavad põhimõtted võivad sisalduda lepingutes ja/või muudes teenusega seotud dokumentides.
 
GEOSYSTEMS töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik enda ülesannete ja kohustuste täitmiseks. Lähtume isikuandmeid töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest.
 
Ligipääs isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad ning andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Teeme kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.
 
Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingute täitmiseks ning aitab meil pakkuda Teile paremaid tooteid ja teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, missuguseid isikuandmeid töötleme, missugune on isikuandmete töötlemise põhjus, kuidas isikuandmeid kasutame ning missugused on Teie õigused ja kohustused.
 
GEOSYSTEMS teeb kõik endast oleneva, et hoida enda valduses olevad isikuandmed õigete ja asjakohastena. Selleks kustutame mittevajalikuks muutunud andmed ning uuendame andmeid. 
 
Mõisted
Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada, kasutab või on kasutanud GEOSYSTEMS poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.
Kliendiandmed – igasugune info, mis on GEOSYSTEMS kliendi või tema esindajate kohta teada. Isikuandmed - füüsilisest isikust kliendiga otseselt või kaudselt seotud info.
Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
Töötlemine - igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).
 
Missugused andmed on isikuandmed?
 
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (s.o andmesubjekti) kohta. Andmete kategooriad, mida GEOSYSTEMS peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ja töötleb on:
Põhiandmed, nt ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
Teenustega seotud andmed, nt sõlmitud ja lõppenud lepingud ning nende täitmine; soodustused ja sooritatud tehingud.
 
Missugusel eesmärgil kogume ja töötleme isikuandmeid?
 
Isikuandmeid kogume ja töötleme esmajoones selleks, et:
Sõlmida lepinguid, hoida ja hallata kliendisuhteid.
 
Missugustest põhimõtetest lähtume isikuandmete kasutamisel turunduses?
 
Otseturustuseks kasutame Teie kui füüsilisest isikust kliendi elektroonilisi kontaktandmeid üksnes Teie eelneva nõusoleku alusel personaalsete pakkumiste tegemiseks ja reklaami edastamiseks.
Personaalseteks pakkumisteks ning reklaamiks ei loeta GEOSYSTEMS poolt pakutavate teenuste üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud poolte vahel sõlmitud lepingu täitmisega (nt tekkinud võlgnevuse teavitus, uue hinnakirja teavitus jms). Eelnimetatud info saamisest ei ole kliendil võimalik keelduda.
 
Kellelt ja kuidas isikuandmeid kogume?
 
Reeglina kogume isikuandmeid Teilt endalt. Esitate meile andmeid näiteks lepingute sõlmimisel, tehingute tegemisel, päringute esitamisel, kampaaniates osalemisel.
Võime andmeid saada ka kolmandatelt isikutelt, näiteks volitatud esindaja poolt teabe esitamisel, avalikest registritest ja andmekogudest, õiguskaitseorganite poolt andmete või nõuete esitamisel. Samuti võime internetist saada Teie isikuandmeid, mis on Teie või muu isiku poolt tehtud kõigile kättesaadavaks.
Kogume andmeid kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, audio- ja videosalvestiste teel või internetist avalikku infot salvestades. Andmeid saame otse Teilt (nt kohtumistelt, avalduste täitmisel) kui ka muudelt isikutelt.
 
Missuguseid põhimõtteid isikuandmete töötlemisel järgime?
 
GEOSYSTEMS lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
seaduslikkuse põhimõte – GEOSYSTEMS töötleb isikuandmeid vaid ausal ja seaduspärasel viisil;
eesmärgipärasuse põhimõte – GEOSYSTEMS töötleb isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige tähendab see isikuandmete töötlemist kliendiga lepingu sõlmimiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.
minimaalsuse põhimõte – GEOSYSTEMS töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. GEOSYSTEMS ei kogu ega töötle isikuandmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.
piiratud kasutuse põhimõte – GEOSYSTEMS töötleb isikuandmeid kogumise eesmärgist muudel eesmärkidel ainult andmesubjekti nõusolekul.
turvalisuse põhimõte – GEOSYSTEMS rakendab andmete kaitseks turvameetmeid, et kaitsta andmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
õigsuse põhimõte – GEOSYSTEMS teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et tagada andmete õigsus. Andmete õigsuse tagamises on oluline roll Teil endal ning seega võimaldab GEOSYSTEMS Teil nõuda ebaõigete andmete parandamist.
 
Kes töötlevad isikuandmeid?
 
GEOSYSTEMS’i nimel töötlevad andmeid GEOSYSTEMS’i töötajad enda töökohustuste täitmise raames ning GEOSYSTEMS’iga lepingulises suhtes olevad teenusepakkujad (volitatud töötlejad) vastava teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.
 
Kellele edastame isikuandmeid?
GEOSYSTEMS edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele põhjendatud vajaduse korral, näiteks:
Registreid pidavatele kolmandatele isikutele andmesubjektiga lepingu sõlmimise või lepingu täitmise raames (nt äriregister, krediidi- ja maksehäireregistrid).
Ametiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmise raames (nt maksuhaldur, õiguskaitseorganid, pankroti- ja kohtutäiturid).
Võlgade sissenõudjatele (nt inkassopartner).
 
Missuguse perioodi jooksul andmeid säilitame?
GEOSYSTEMS ei säilita isikuandmeid kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda andmesubjektiga sõlmitud lepingul, GEOSYSTEMS’i õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, muudest seadusest tulenevad säilitamise- ja aegumistähtajad, muu eraõigus, GEOSYSTEMS’i poolt kehtestatud säilitamistähtaeg).
 
Kuidas isikuandmeid kaitseme?
 
GEOSYSTEMS kasutab isikuandmete kaitsmiseks kaasaegseid andmekaitse- ja andmeturbemeetodeid, sh kasutaja- ja juurdepääsuõiguste väljastamine põhjendatud vajadusel, tulemüüride kasutamine ning erinevad turva- ja kontrollsüsteemid. Isikuandmeid hoiustame meie kolmandate osapoolte partnerite serverites Tallinnas. Ajakohastame pidevalt ettevõttesiseseid tavasid ja reegleid lähtudes kehtivast õiguslikust regulatsioonist ning tehnilistest arengutest.
 
Missugused on eraisikust kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
 
Eraisikust kliendina on Teil õigus:
Saada infot, kas GEOSYSTEMS töötleb Teie isikuandmeid.
Saada isikuandmed, mida olete ise esitanud ning mida GEOSYSTEMS töötleb nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus).
Võtta tagasi nõusolek andmete töötlemiseks ning nõuda nõusoleku alusel töödeldavate andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks.
Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (http://www.aki.ee/), kui ta leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikud Teie õigusi.
 
Missugusel juhul võime isikuandmete töötlemise põhimõtteid muuta?
 
GEOSYSTEMS jätab endale õiguse isikuandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta. Igasugused õigusaktide muudatustest, teenuste arendamisest ja/või muudest vajadustest tingitud muudatused ja täiendused, mida võime teha seoses isikuandmete töötlemisega, et muuta iskuandmete töötlemise põhimõtteid tulevikus, avaldatakse GEOSYSTEMS’i kodulehel ja vajadusel edastatakse Teile e-posti teel.
Mõningal juhul saadame teile eelteate ning teenuse edasikasutamine pärast muudatuste sisseviimist põhineb Teie poolsel nõusolekul muudatuste kohta. Seepärast lugege meie poolt Teile saadetud teated hoolikalt läbi.
 
Kelle poole isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes pöörduda?
 
Juhul, kui Teil on täiendavaid küsimusi enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes, on Teil võimalik GEOSYSTEMS’i poole pöörduda esitades päringu e-posti aadressile info@leicaestonia.ee
Selleks, et saaksime väljastada andmeid nende saamiseks õigustatud isikule, tuleb päring esitada digitaalselt allkirjastatuna. Jätame endale õiguse küsida päringu esitajalt täiendavaid andmeid ja/või dokumente isikusamasuse tuvastamiseks.
Päringutele vastame e-posti teel ning esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
Meil on õigus keelduda Teie andmetega tutvumise soovi rahuldamisest, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.
 
GEOSYSTEM EESTI OÜ
11941272
Laki tn 6, 10621, Tallinn, Eesti
+3725244042
paul@leicaestonia.ee

TASUTA Tarne ostudel al 100€

Kõik Boxes.ee e-kaupluses tehtud ostud alates 100 € toimetame Eesti piires TASUTA!

ASUTATUD AASTAL 2010


TURVALISED MAKSED

Meie e-kauplus kasutab sertifikaate, mis tagavad Sinu maksete turvalisust.